Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία «ACCURATE HEALTH AUDITING AND CONSULTING Α.Ε.» (εφεξής «ACCURATE»), αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η ιστοσελίδα https://www.accurate.com.gr/ αποτελεί διαδικτυακό τόπο της ACCURATE, μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες μας και να επικοινωνείτε μαζί μας.

Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της ACCURATE, τα προσωπικά δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία από την ACCURATE ως υπεύθυνη επεξεργασίας.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική για την επεξεργασία των δεδομένων σας και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την ACCURATE, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καμπούρογλου αρ. 38 και Λ. Μεσογείων αρ. 209, ΤΚ 11525, τηλέφωνο +30 210 64 25 866, e-mail: info@accurate.com.gr

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της ACCURATE, επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα μέσω τεχνικά απαραίτητων cookies που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και μέσω cookies για την εγκατάσταση των οποίων έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση, που βελτιώνουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας και την πλοήγησή σας σ’ αυτή. Αναλυτικά δείτε την Πολιτική Χρήσης Cookies.
Όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας μέσω της παρεχόμενης στην ιστοσελίδα φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στην οποία συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Εκτός από τους παραπάνω σκοπούς τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Ποια η νομική βάση της επεξεργασίας;

Για τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies, η επεξεργασία που διενεργείται βασίζεται στην προηγούμενη ρητή δική σας συγκατάθεση, πλην των τεχνικά απαραίτητων cookies που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας και συγκεκριμένα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας, η επεξεργασία εδράζεται στο γεγονός πως η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της ACCURATE και συγκεκριμένα για την επικοινωνία με τους πελάτες και τους αποδέκτες υπηρεσιών της ACCURATE αλλά και την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες μας.

Για πόσο διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα τηρούμε μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ανάλογα και με τη φύση της αντίστοιχης επεξεργασίας. Όσα δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε βάσει της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας, τηρούνται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί αυτή.
Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται από τα cookies διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Cookies.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ACCURATE, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών της – εκτελούντων την επεξεργασία, οι οποίοι όμως έχουν δεσμευτεί απέναντί μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η σχετική επεξεργασία γίνεται μόνον για τους σκοπούς που μας έχουν παρασχεθεί. Σε κάθε διαβίβαση για την κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας επεξεργασία, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις για νόμιμη προσήκουσα επεξεργασία τους.
Η επιχείρησή μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λ.π. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (πλην όσων αναφέρονται πιο πάνω στην παρούσα) παρά μόνον αν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται να γίνει προς δημόσιους/δικαστικούς/ελεγκτικούς φορείς και αρχές, για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Η ACCURATE λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα αυτά επικαιροποιούνται και τροποποιούνται όταν κρίνεται αναγκαίο. Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων. Για την επεξεργασία των δεδομένων σας η ACCURATE χρησιμοποιεί μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό και συνεργάτες με την κατάλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση για την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η ACCURATE ΔΕΝ κάνει χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Η ιστοσελίδα της ACCURATE ΔΕΝ απευθύνεται σε ανηλίκους και στην περίπτωση που ανήλικος έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά του δεδομένα θα διαγράφονται αμέσως.
Η ACCURATE ΔΕΝ διαβιβάζει κατά κανόνα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κι αν αυτό απαιτηθεί υιοθετούνται και εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η τυχόν διασύνδεση του ιστοτόπου της ACCURATE με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) ΔΕΝ συνεπάγεται την εκ μέρους μας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, ούτε για την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν.

Τι δικαιώματα έχετε;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ:

  • Δικαίωμα πρόσβασης – Δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες για το εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
  • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.).
  • Δικαίωμα στη διόρθωση – Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.
  • Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) – Δικαίωμα να ζητείται η διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη διάταξη νόμου (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση συγκατάθεσης, δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία).
  • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη απαγορευτική διάταξη νόμου.
  • Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ για κάθε ζήτημα που άπτεται της αρμοδιότητάς της σε σχέση με την άνω περιγραφείσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά.

Μπορείτε να ασκήσετε τα άνω δικαιώματά σας (πλην της καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ) κατόπιν υποβολής σχετικής έγγραφης αίτησης προς την εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@accurate.com.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας: Αθήνα, οδός Καμπούρογλου αρ. 38 και Λ. Μεσογείων αρ. 209, ΤΚ 11525. Η εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει χωρίς επιβάρυνσή σας και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Η ACCURATE θα ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών θα γίνεται ενημέρωσή σας μέσω σαφούς ειδοποίησης σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου, πριν οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Scroll to Top